Site icon Thông tin Tuyển sinh

Cách chuyển biểu thức toán học sang Pascal lớp 11

Câu hỏi 1: Cách chuyển biểu thức toán học sang Pascal lớp 11

1. a+b/a-b

2. S=pi.R^2

3. V=√2gh

4. 4x^2+2y/2 – 3a/4a+b

5. √3a+b > 5(a+b)^2

6. 5a^2+b/6 – 5a/6a+b

7. |a+b|>0

8. Sin^2(x) + Cos^2(x)=1

9. x+y/2.z

Trả lời:

1:

Biểu thức toán học: a+ba−b

Biểu thức pascal: (a+b)/(a-b)

2:

Biểu thức toán học: S=pi.r2

Biểu thức pascal: S=pi*sqr(r)

3:

Biểu thức toán học: V=2GH

Biểu thức pascal: V=sqrt(2)*g*h

4:

Biểu thức toán học: 4×2+2y2−3a4a+b

Biểu thức pascal: (4⋅x2+2⋅y)/(2-3*a)/(4*a+b)

5:

Biểu thức toán học: 3a+b>5(a+b)2

Biểu thức pascal:3⋅a+b>5⋅(a+b)2

6:

Biểu thức toán học: 5a2+b6−5a6a+b

Biểu thức pascal: (5*sqr(a)+b)/(6-5*a)/(6*a+b)

7:

Biểu thức toán học: |a+b|>0

Biểu thức pascal: abs(a+b)>0

8:

Biểu thức toán học: sin(x2)+cos(x2)=1

Biểu thức pascal: sin(sqr(x))+cos(sqr(x))=1

9:

Biểu thức toán học: x+y2z

Biểu thức pascal: (x+y)/(2*z)

Câu hỏi 2: Chuyển đổi các biểu thức sau sang Pascal

Trả lời:

b1) x1 = (b – sqrt( sqr(b) – 4*a*c))/ 2a
b2) sqrt( sqr(x – a) + sqr(y – h)) <= R
b3) abs( 2* sqr(x) + 3*x + 1) = 0
b4) D = b*b – 4*a*c

Exit mobile version