Site icon Thông tin Tuyển sinh

Các nền đạo đức xã hội trước đây luôn bị chi phối bởi

Câu hỏi: Các nền đạo đức xã hội trước đây luôn bị chi phối bởi

A. quan điểm và lợi ích của tầng lớp trí thức.
B. quan điểm của đại đa số quần chúng.
C. quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động.
D. quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động.

Đáp án D.

Exit mobile version