Site icon Thông tin Tuyển sinh

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò

Câu hỏi: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò

A. nhằm sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, vật chất và lao động
B. nhằm áp dụng có hiệu quả thành tựu KHKT vào sản xuất
C. nhằm hạn chế tối đa các tác hại do hoạt động công nghiệp gây ra
D. nhằm phân bố hợp lí nguồn lao động giữa miền núi và đồng bằng

Đáp án A.

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò: nhằm sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, vật chất và lao động.

Exit mobile version