Site icon Thông tin Tuyển sinh

Bộ nhớ nào sau đây có tốc độ truy cập dữ liệu nhanh nhất

Câu hỏi 1: Bộ nhớ nào sau đây có tốc độ truy cập dữ liệu nhanh nhất?

A. ROM

B. RAM

C. Bộ nhớ truy cập nhanh (Cache)

D. Thanh ghi (Register)

Đáp án D.

Câu hỏi 2: Bộ nhớ nào sau đây có tốc độ truy cập dữ liệu nhanh nhất?

A. Flash memory

B. RAM

C. HDD

D. CD-ROM drive

Đáp án B.

Exit mobile version