Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần Hán ở điểm nào

Câu hỏi: Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần Hán ở điểm nào?

A. Cử người thân tín cai quản các địa phương

B. Giao cho các công thần hoặc người thân tộc giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải miền biên cương

C. Mở các khoa thi để chọn người làm quan

D. Thực hiện chính sách xâm lược để mở rộng lãnh thổ

Đáp án B.

Bộ máy Nhà nước thời Đường tiếp tục được củng cố từ Trung ương đến địa phương làm cho bộ máy cai trị phong kiến ngày càng hoàn chỉnh:

– Có thêm chức “Tiết độ sứ” do các công thần hoặc người thân tộc giữ chức.

– Chọn quan lại bên cạnh việc cử con em quan lại cai quản ở địa phương còn có chế độ thi tuyển chọn người làm quan.

Nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược láng giềng, mở rộng lãnh thổ. Nhà Đường đã từng đặt ách thống trị lên đất nước ta và đã bị nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa trong đó có cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của Mai Thúc Loan (năm 722), chống lại sự đô hộ của nhà Đường.