Site icon Thông tin Tuyển sinh

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

Câu hỏi: Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

A. Đặt vòng tránh thai
B. Thắt ống dẫn tinh
C. Sử dụng bao cao su
D. Cấy que tránh thai

Đáp án A.

Đặt vòng tránh thai làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

Exit mobile version