Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu hỏi: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Quan hệ hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và EU được mở rộng

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh

C. Sự mở rộng của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

D. Từ những nước thuộc địa trở thành những nước độc lập

Đáp án D.

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là từ chỗ hầu hết là những nước thuộc địa trở thành những quốc gia độc lập. Độc lập là điều kiện tiên quyết để có những biến đổi tiếp theo.