Site icon Thông tin Tuyển sinh

Axit nucleic cấu tạo theo nguyên tắc nào sau đây

Câu hỏi: Axit nucleic cấu tạo theo nguyên tắc nào sau đây

A. Nguyên tắc đa phân

B. Nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc đa phân

C. Nguyên tắc bổ sung

D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc đa phân

Đáp án A.

Axit nuclêic gồm ADN và ARN. Axit nuclêic được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân cấu tạo chính là các nuclêôtit.

Exit mobile version