Trang chủ / Tiếng Anh / Bài 8: Tổng hợp thời thì

Bài 8: Tổng hợp thời thì

Trong các bài trước chúng ta đã học về các thì sau trong tiếng Anh:

Bài 2: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn

Bài 3: Hiện tại hoàn thành, Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 4: Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn

Bài 5: Quá khứ hoàn thành, Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài 6: Tương lai đơn, Tương lai gần, Tương lai tiếp diễn

Bài 7: Tương lai hoàn thành, Tương lai hoàn thành tiếp diễn